×


Gelato Italiano OÜ

Data protection conditions

Gelato Italiano OÜ (edaspidi: Da Vinci või meie) peab oma klientide (edaspidi: teie) privaatsust oluliseks. Käesolevates andmekaitsetingimustes selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

Andmekaitsetingimused kehtivad teile siis, kui olete registreerunud Da Vinci restoranide püsikliendiks või olete avaldanud soovi saada meie pakkumisi ja uudiseid.

Meil on õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta, juhul kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlus. Muudatuste tegemisest teavitame teid 1 kuu enne muudatuste jõustumist meie veebilehel. Andmekaitsetingimuste uusim verisoon on alati saadaval meie veebilehel https://davinci.ee/andmekaitsetingimused

Mõisted

Selleks, et te meie andmekaitsetingimusi paremini mõistaksite, selgitame peamisi andmekaitsega seotud termineid.

GDPR on ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles: general data protection regulation, (EU) 2016/679), mille rakendamine algas 25. mail 2018.a. ja mida kohaldatakse kõigis EL´i liikmesriikides.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada nime, isikukoodi, asukohateabe, võrguidentifikaatori või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja on isik, kes otsustab, miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Volitatud töötleja on isik, avaliku sektori asutus, amet või muu asutus, mis töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

1. Teie isikuandmete vastutav töötleja:

Gelato Italiano OÜ

Registrikood: 11384908

Mõisa 4, 13522 Tallinn

E-post: […]

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

 • Identifitseerimisandmed – eesnimi ja perekonnanimi, isikukood/sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number
 • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress
 • Turvakaamerate salvestised – meie restoranides on videovalve, et kaitsta inimesi ja vara
 • Teenuse andmed – andmed, mis annavad ülevaate teie tegevustest seoses meie teenuste tarbimisega, st teie poolt ostetavate kaupade ja teenuste, aga ka teie võimalike rikkumiste ning meie vahel sõlmitud lepingute kohta

3. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Töötleme teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel. Olenemata töötlemise eesmärgist, peab igal eesmärgil andmete kasutamiseks olema õiguslik alus. Oma andmetöötlust hinnates oleme kindlaks teinud, et Meie poolt teie isikuandmete töötlemine toimub järgnevalt kirjeldatud neljal õiguslikul alusel.

 • Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks teie taotlusel.

 • Da Vincile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Teatud juhtudel on meil seadusest tulenev kohustus teie andmeid teatud viisil töödelda (nt raamatupidamise alusdokumentide säilitamine). Sellisel juhul ei saa ei meie ega ka teie andmete töötlemist mõjutada.

 • Da Vinci õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Näiteks selleks, et arendada oma tooteid ja teenuseid – tehes profiilianalüüsi; vastu võtta õigeid ärilisi otsuseid – tehes statistikat, jne.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud, kuid me ei küsi selleks ka teie nõusolekut, siis on teil vastatavalt GDPR´ile õigus küsida meilt selgitusi sel alusel toimuva andmetöötluse kohta ning esitada meile vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine õigustatud huvi alusel riivab ülemääraselt teie õiguseid.

 • Teie nõusolekul põhinev isikuandmete töötlemine

Töötlemise eesmärk
Andmekategooriad
Õiguslik alus
Lepingueelsed suhted (nt kliendi päringutele vastamine; lepingute ettevalmistamine, läbirääkimiste pidamine)Identifitseerimisandmed, kontaktandmed
Lepingu täitmise vajadus
Kliendi tuvastamine IdentifitseerimisandmedLepingu täitmise vajadus
Üldine turundus, tootearendus (segmenteerimine)Teenuse andmed
Õigustatud huvi
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, tellimuste vastuvõtmine/täitmine, lepingu täitmisega seotud info edastamine)

Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed


Lepingu täitmise vajadus
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) Identifitseerimisandmed, teenuse andmed
Seadusest tulenev kohustus
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine)Identifitseerimisandmed, kontaktandmed
Lepingu täitmise vajadus
Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine)
Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed

Lepingu täitmise vajadus
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmedSeadusest tulenev kohustus
Otseturundus (Da Vinci pakkumised, uudiskirjad)Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmedNõusolek
Da Vinci grupisisene andmevahetusIsiku tuvastamise andmed, kontaktandmedÕigustatud huvi
Meie vara, töötajate ja klientide kaitsmine – turvakaamerate Da Vinci restoranides spaas (turvakaamerate kasutamist on lähemalt selgitatud punktis 7)Turvakaamerate salvestised

Õigustatud huvi
Isikuandmete avaldamine meie teenusepakkujatele vastavalt nende teadmisvajadusele

4. Kes veel teie isikuandmeid töötlevad?

Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult sellistel Da Vinci töötajatel, kes peavad andmetele ligi pääsema oma tööülesannete täitmiseks (st teadmisvajaduse alusel). Väljastpoolt Da Vincit on teie andmetele juurdepääs ainult järgmistel isikutel ja allpool kirjeldatud olukordades ning ainult siis, kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks:

 • Teised Da Vinci kontserni kuuluvad ettevõtted (mis kõik asuvad Euroopa Liidus), kui seda on vaja juhtimisotsuste ja kontserni äritegevuse arendamiseks, ühiste andmesüsteemide kasutamiseks või muul sarnasel eesmärgil.
 • Meile teenuseid pakkuvad isikud: Teie isikuandmetele võivad teenuse pakkumiseks vajalikus ulatuses ligi pääseda meile teenuseid pakkuvad isikud: äritarkvara pakkuja, IT juhtimis- ja haldusteenuse pakkuja, meiliserveri pakkuja, veebilehe administraator, audiitor, advokaadid, andmeanalüüsi tarkvara arendaja.
 • Ametivõimud ja riigiasutused (nt politsei, kohtud, häirekeskus, Andmekaitse Inspektsioon): avaldame teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on seaduslik kohustus seda teha.

Me ei säilita ega edasta teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitame seni, kuni see on kohalduva seadusega nõutud või vajalik käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegadest:


Säilitamistähtaeg:
Näited
1 kuu (pärast seda alustatakse ülesalvestamist)
Turvakaamerate salvestised
[…3] kuudAndmed isikute kohta, kes on küsinud pakkumist või esitanud muid päringuid, kuid kellega ei ole kliendilepingut sõlmitud
4 aastat (pärast lepingu lõppemist või lõpetamist)Kliendilepingu andmed ja teenuse andmed meie kaitsmiseks võimalike nõuete eest või nõude esitamiseks meie ja meie õiguste kaitsmiseks
7 aastat (pärast lepingu lõppemist või lõpetamist)Raamatupidamise algdokumendid (nt kliendi liikmeleping ja arved)
Kuni nõusoleku tagasi võtateKontaktandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

Kui soovite oma isikuandmete säilitamise kohta rohkem teada saada, saatke päring käesolevate privaatsustingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressile.

6. Teie õigused seoses teie isikuandmetega

Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta kogume, millisel eesmärgil neid töötleme, kellele andmeid avaldame, kui kaua andmeid säilitame ning millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemise piiramise, andmete parandamise, kustutamise ja töötlemisega. Teie taotlusele vastamiseks peame kõigepealt tuvastama teie isiku, et vältida andmete jagamist volitamata isikutele. Meil on õigus vastata teie taotlusele 30 päeva jooksul.

Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teil on õigus teatud asjaoludel nõuda oma isikuandmete kustutamist, eelkõige juhul, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil või teie nõusolekul (nt kui me andmeid enam ei vaja või kui võtate oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi).

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele – teil on õigus teatud asjaoludel oma isikuandmete töötlemine teatud ajaks keelata või piirata (nt kui olete esitanud isikuandmete töötlemisele vastuväite).

Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid – teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele isikuandmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvil, sh meie õigustatud huvi põhjal profiilianalüüsi koostamisele. Lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui sellele vastuväite esitate, välja arvatud siis, kui teie isikuandmeid töödeldakse olulistel õiguslikel eesmärkidel (mille üle otsustatakse juhtumipõhiselt).

Andmete ülekandmise õigus – kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meievahelisel lepingul ja andmeid töödeldakse automaatselt, on teil õigus tutvuda isikuandmetega, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormis ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et saadaksime sellised andmed otse muule teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline andmed edastatud vormis vastu võtma).

Kui soovite mõnda ülaltoodud õigustest kasutada, võtke meiega ühendust käesolevate privaatsustingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

7. Turvakaamerate kasutamine Da Vinci restoranides

Da Vinci kasutab oma restoranides turvakaameraid, et kaitsta kliente ja töötajaid ning ka nende ja meie enda vara.

Turvakaamerad on paigutatud restoranide ruumidesse meid nõustava turvaettevõtte koostatud turvakontseptsiooni alusel. Näiteks kuuluvad turvakaamerate jälgimisalasse ka […]. Seega võivad nendel aladel liikuvad kliendid jääda turvakaamerate salvestistele. Allpool on toodud lühiülevaade videovalvesüsteemi põhitingimustest:

 • Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi
 • Videovalvesüsteemi lühikirjeldus – statsionaarne, digitaalne, suumitav, ilma häälsalvestuseta
 • Kellega salvestisi jagada võib – Politsei- ja Piirivalveametiga
 • Kes pääseb videovalvesüsteemile ja salvestistele ligi – kaamera paigaldaja ja hooldaja, turvateenuse pakkuja, hotelli juhtkond
 • Salvestiste säilitamise aeg – salvestisi säilitatakse ligikaudu 1 kuu (sõltuvalt serveri mahust), pärast mida hakkab videosüsteem salvestisi automaatselt üle salvestama
 • Jälgimisaeg – ööpäevaringne
 • Jälgimisviis – salvestamise ja järelvaatamisega
 • Mida tehakse videovalvesüsteemiga kogutud andmete kaitsmiseks – salvestised asuvad serveriruumis kõvakettal. Serveriruumi pääsevad ainult ülal nimetatud isikud.
 • Juurdepääsuõigus – teie kohta tehtud salvestiste nägemiseks võtke meiega ühendust käesolevate privaatsustingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil. Kui sellistele andmetele juurdepääsu küsite, arvestage sellega, et andmeid säilitatakse ainult 1 kuu ja et salvestistel olevate kolmandate isikute huvide ning õiguste kaitsmiseks tuleb sellised isikud muuta salvestisel tuvastamatuks, mistõttu me ei saa salvestistele kohest juurdepääsu tagada. Salvestisel kolmandate isikute tuvastamatuks tegemisega kaasnevad kulud kannate teie.

8. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtusse

Kui vajate oma isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise kohta rohkem teavet, võtke meiega ühendust käesolevate andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

Suhtume teie isikuandmetesse ja privaatsusse tõsiselt ning järgime neid töödeldes kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju. Kui te siiski leiate, et teie isikuandmete töötlemine on õigusaktidest tulenevate nõuetega vastuolus, on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ning kohtu poole.